پزشکان و متخصصان مراکـز جـامـع بیـن المـللی سبـک زنـدگی سـالـم

(دکتر کلاهدوزان)


نام و نام خانوادگی: دکتر مجید کلاهدوزان

مدارک تحصیلی: فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عضو هیئت علمی دانشگاه و دارای دکتری مدیریت سبک زندگی سالم

سوابق اجرایی و پژوهشی:  نماینده دانشجویان و برنامه ریز واحدهای مختلف دانشجویان علوم پزشکی،  مدیریت ایمنی و بهداشت و بهداری سازمان صنایع دفاع، مدیریت مراکز جامع بین المللی سبک زندگی سالم ( تخصصی سلامت ایرانیان ، تخصصی سلامت سپاهان، آموزشگاه سلامت ايرانيان و مرکز سلامت شيخ بهايي ، عضو انجمن علمي کميته ارتقاي سلامت و بهبود تغذيه استان