پزشکان و متخصصان مراکـز جـامـع بیـن المـللی سبـک زنـدگی سـالـم

(دکتر کلاهدوزان)


نام و نام خانوادگی: دکتر مجید کلاهدوزان

مدارک تحصیلی: فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق اجرایی و پژوهشی:  نماینده دانشجویان و برنامه ریز واحدهای مختلف دانشجویان علوم پزشکی،  مدیریت ایمنی و بهداشت و بهداری سازمان صنایع دفاع، مدیریت مرکز جامع بین المللی سبک زندگی سالم ( تخصصی سلامت ایرانیان تحت پوشش شرکت اصلاح و بهبود شیوه زندگی همگامان سلامت ايرانيان)، مدیریت مرکز جامع بین المللی سبک زندگی سالم (تخصصی سلامت سپاهان، آموزشگاه سلامت ايرانيان و مرکز سلامت شيخ بهايي واقع در نجف آباد تحت پوشش شرکت اصلاح و بهبود شیوه زندگی همگامان سلامت ايرانيان، عضو انجمن علمي کميته ارتقاي سلامت و بهبود تغذيه استان

جهت ثبت نام در کلاس آموزشی سبک زندگی سالم(جلسه اول) با سخنرانی دکتر کلاهدوزان کلیک کنید ... رد کردن